Zhirovitskaya Egg 023

Zhirovitskaya Mother of God - Icon wood egg. Russian Orthodox Icon.

Size:
Egg: 3 1/2"
Stand: 1 1/2"

Note: There are small variations in gold trim and egg stand shape

Zhirovitskaya Egg 023

$20.00
Zhirovitskaya Egg 023

Zhirovitskaya Egg 023

$20.00
$20.00

Zhirovitskaya Mother of God - Icon wood egg. Russian Orthodox Icon.

Size:
Egg: 3 1/2"
Stand: 1 1/2"

Note: There are small variations in gold trim and egg stand shape